هامش ربح :

  1. هامش فئة

  2. هامش مندوب

  3. هامش عميل

  4. هامش مخزن

  5. هامش منطقة